Başkanın Mesajı

Anayasamızın vergi ödevi başlıklı 73. maddesi; “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır.” şeklinde hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla Anayasamızda vergilendirmenin genellik ve eşitlik ilkeleri ile mali ve sosyal amaçları vurgulanmaktadır. Bu ilke ve amaçların gerçekleştirilebilmesi ise adil ve etkin bir vergi düzeninin kurulması ayrıca toplanan gelirlerin de rasyonel harcanmasıyla mümkün olacaktır. Maliye biliminin incelediği ana enstrümanlardan biri olan vergi, devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülük olarak açıklanabilir. Bu yönüyle Vergilendirme; Toplum sosyolojisi ve psikolojisi gibi birçok bilim dalı tarafından da incelenmektedir. Dolayısıyla katlanılacak fedakârlığın minimum düzeyde tutulmasını ve kamu yararını amaç edinen bir vergilendirme temel hedef olmalıdır. Kamu yararının ortaya çıkması için yürütülmesi gereken etkinlikler kamu harcaması olarak karşımıza çıkar. İşte bu yönüyle verginin toplanmasından ziyade, kamu yararı amacıyla harcanması daha büyük bir öneme sahiptir. Toplanan vergilerin hangi kamu hizmetlerine harcandığı, hangi kamu yatırımlarına ve hizmetlerine öncelik verildiği, harcamaların etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığı ve yapılan harcamaların performans denetimi vergilemenin toplumsal sosyolojisi ve psikolojisi açısından önemlidir. İşte bu soruların sorulması bir vatandaş için hak olduğu kadar devlet içinde cevaplandırılması gereken bir yükümlülüktür. Çünkü vergilendirme beraberinde hesap sorulabilirliğe de imkân sağlamaktadır. Günümüzde hem merkezi hem de yerel yönetimlerde kaynak israfı ve yolsuzluk konuları sık sık gündeme gelmekte, buna paralel olarak kamuoyunun duyarlılığı eskisine oranla az da olsa artmakta ve bu konularda bilgilenme ihtiyacı da belirginleşmektedir. Bu bağlamda 1997 yılında bir sivil toplum örgütü olarak kurulan VAVEK, Vergilerin adil ve doğru toplanıp toplanmadığını, doğru harcanıp harcanmadığını, yolsuzlukların izlenmesini ve bu alanlarda toplumsal bilincin arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkmıştır. VAVEK kuruluşundan itibaren kamuoyunun dikkatini, toplanan vergilerle yapılan harcamaların üzerine çekmiş, bu konuda paneller ve sempozyumlar düzenlemiş ve bu alanda belli bir farkındalık yaratılmasını sağlamaya çalışmıştır. İşte bu yönüyle toplumdan alınan kaynakların adil toplanıp toplanmadığını, toplumun çıkarlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını izleyen, bu konuda toplumsal farkındalığı arttıran, saygınlığı ve etkisi yüksek örnek bir sivil toplum kuruluşu olmak vizyonumuzu oluşturmaktadır. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, bu vizyon doğrultusunda; bilimsel çalışma, araştırma, yayın ve konferanslarla farkındalık oluşturmaya ve hesap sorulabilirlik ilkesinin peşinden koşmaya devam edeceğiz.
En derin saygı ve sevgilerimle…