Verimlilik ve Adalet İlkeleri açısından vergi

Gelişen ve değişen vergi sisteminin ideal bir yapı kazanması için vergi ilkelerinden
olan verimlilik ve adalet üzerinde bir denge kurulması gerekmektedir. Vergilemede
verimlilikle, verginin etkinliğinin artırılması, verginin tahsilat masrafları göz önünde tutularak
hasılatının mümkün olan en üst düzeye yükseltilmesi kastedilir. Vergilemede adalet ise, ülke
vatandaşlarının ödeme güçleriyle orantılı olarak vergi mükellefiyetine tabi tutulması ve
herkesin geliriyle orantılı vergi ödemesini esas alır.
Vergi sistemini teşkil eden vergilerin en önemli işlevlerinden biri, kamu giderlerinin
finansmanı için gerekli olan gelirleri temin etmektir. Toplumsal ihtiyaçların sürekli arttığı
günümüz devletlerinde bu amaç ayrı bir önem kazanmaktadır. Fakat günümüzde verginin
mali fonksiyonu içerisinde sadece kamu harcamalarını karşılamak için gelir elde etmek değil,
bunun yanı sıra elde edilen gelirin neden olduğu yükün, vatandaşlar arasında adil bir şekilde
dağıtılması da önem kazanmıştır. Bu bakımdan devlete vergiler yoluyla yeterli geliri temin
etmeye amaçlayan verimlilik ilkesi ile vergilerin kişiler üzerinde eşit bir şekilde dağılımını
amaçlayan adalet ilkesi dikkate alınarak vergilerin uygulanması gerekmektedir.